תקנון ונהלי תשלום "סטודיו אלמנט" תש"פ 2019-2020

תנאים כללים:

חתימת ההורים בטופס ההרשמה ו/או התשלומים בפועל , מהווים הסכמה לתנאים הנ"ל:

1.       שנת הפעילות תחל ב1 לספטמבר 2019 ותסתיים ב31 ליולי 2020. מופעי הסיום יתקיימו באמצע חודש יולי 2020.

2.       תינתן אפשרות לשיעור ניסיון אחד ללא התחייבות לפני ביצוע הרישום, משתתף שהחליט להירשם ישלם גם בעבור השיעור הנ"ל, בכל מקרה

          לא יובטח מקום בשיעור, אלא לאחר הרשמה והסדר תשלום כאמור לעיל.

3.       התלמידים ישובצו לקבוצות בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של הסטודיו. הסטודיו רשאי לשנות שיבוץ זה במהלך השנה.

4.       חופשות הסטודיו חופפות לחופשות מערכת החינוך, בחגי ישראל ובערבי חג לא יתקיימו שיעורים לרבות יום הבחירות, יום הזיכרון לחללי צה"ל

         ויום הזיכרון לשואה ולגבורה. בחול המועד סוכות ופסח לא יתקיימו שיעורים. (לוח חופשות לשנה"ל מפורט באתר הסטודיו). סוף שנה"ל בסטודיו, לאחר

         המופעים, יוקדשו לסדנאות ופעילויות מיוחדות שיתקיימו לא עפ"י המערכת הקבועה אלא בימים ובשעות שונות וכן בבקרים. (בחופשת הקיץ).

5.       המחירים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות , כמפורט בסעיף 4, נכללות בעלות הכללית. שכר

          הלימוד לשנה"ל מחושב לפי 39 שיעורים בפועל לכל יום פעילות.

6.       ההרשמה הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

7.       התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית מכל סיבה שהיא.

8.       הנהלת הסטודיו רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד שיעורים.הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבטל פעילות

          כלשהי. במקרה זה יקבל התלמיד החזר של כל התשלומים ששילם מהיום בו הופסקה הפעילות.

9.       פתיחת כל שיעור מותנית במספר משתתפים מינימלי, אי לכך ייתכנו שינויים במערכת השעות בתחילת השנה ובמהלכה.

10.    המשתתפים מגיעים לכל השיעורים במועדם .כל היעדרות מחייבת, במידת האפשר, הודעה מראש של המשתתף או הוריו. הנהלת

         הסטודיו לא מחוייבת ליצור מטעמה קשר לבירור.

11.    ההשתתפות בשיעור היא לשיעור אליו נרשם המשתתף בלבד. לא תינתן אפשרות להשתתפות בשיעור אליו לא רשום המשתתף באופן

         קבוע-גם לא על מנת להשלים שיעור שהוחסר. יתרה מכך, לא יינתנו שיעורי השלמה על חיסור כלשהו מטעם המשתתף.

12.   בגין היעדרות מדריך, השיעור יועבר ע"י ממלא מקום ו/או ידחה למועד אחר עפ"י שיקול הנהלת הסטודיו.

13.   במהלך ההכנות למופעים יתקיימו חזרות ושיעורים נוספים, מעבר לשעות המערכת. בעבור הנ"ל לא ייגבה תשלום נוסף אך ייתכן שבמידה ויהיו

        ביטולי שיעורים במהלך השנה, הם יקוזזו מהשעות הנוספות שיינתנו.

14.  כל משתתף יתנהג באופן נאות תוך שמירה על מתקני הסטודיו,הנהלת הסטודיו רשאית להרחיק משתתף בשל התנהגות בלתי נאותה ו/או

       הפרעה במהלך התקין של השיעורים, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

15.   יש להגיע בתלבושת עפ"י המקובל בסטודיו(קוד לבוש לכל שיעור). רכישת הביגוד מתבצעת עצמאית בתחילת השנה.

16.   מנויי ומשתתפי הסטודיו מבוטחים בהתאם לנהלי המרכז המסחרי ובהתאם לחוק הספורט.

17.   הופעות,תחרויות,סמינרים,פעילויות העשרה,פעילות להקות הסטודיו,קייטנות,סדנאות,אירועי האקדמיה האמריקאית לבלט ואירועי סוף שנה של

        הסטודיו כרוכות בתשלום נפרד. עלות כרטיס למופע סיום הינה 55 ₪ לכרטיס.

18.   הסטודיו אחראי על המשתתף בשעות פעילות החוג  אליו נרשם המשתתף /ת בלבד.

19.   הנהלת הסטודיו אינה אחראית על חפצי ערך שיושארו בחדרי ההלבשה ולציוד התלמידים בזמן השיעורים.

20.   הודעות מהסטודיו יועברו באימייל, בסמס ודרך האתר לכתובת ולמספר אשר הוזנו במהלך ההרשמה.על הורי המשתתף לוודא נכונות המייל

        וקבלת הודעות.בנוסף,קיימות קבוצות ווטסאפ ענייניות בפיקוח צוות הסטודיו לכל קבוצה החל מכיתה ג'.הורים יכולים ומוזמנים להיות נוכחים

        בקבוצות אלו.הודעות בשוטף לא יועברו רק בווטסאפ.ואין חובת השתייכות להן.

תשלומים:

1.     התשלום הינו שנתי וישולם בתשלומים חודשיים מראש, החל מחודש ספטמבר/חודש תחילת הפעילות בפועל ועד לחודש יולי.

2.     דמי הרשמה בסך 120 ₪ לגילאי הגן, דמי הרשמה והעשרה בסך 150 ש"ח החל מכיתה א' ,ייגבו בתשלום חד פעמי
בכל תחילת תקופת פעילות /בעת ההרשמה ולא יוחזרו בכל מקרה(גם לא בעת ביטול השתתפות ו/או זיכוי עקב פציעה).

3.     אופן התשלום:

  •    המחאות: ניתן לשלם בהמחאות דחויות, מספר התשלומים כמספר חודשי ההשתתפות העתידיים. עבור כל

            המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסויי ההוצאות על סך 25 ₪. את ההמחאות יש לכתוב ל1/5/10 בכל חודש.

  •  אשראי: ניתן לשלם באשראי, מספר התשלומים כמספר חודשי ההשתתפות העתידיים,אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרד ודיינרס.
  •   מזומן.

4.     הנחה בגובה 5% תינתן למשתתף שני מאותו בית אב (סכום השיעור הנמוך מבינם).

5.     אין כפל מבצעים והנחות.

נוהל החזרת כספים:

1.       אי השתתפות בשיעור מכל סיבה שהיא אינה משחררת את המשתתף מתשלום דמי הלימוד המלאים. לא יינתן זיכוי כספי בגין היעדרות

          משיעורים,עקב נסיעות,חופשות משפחתיות או סיבות אחרות זמניות. אין החזר כספי בגין חלקיות חודש.

2.       במקרה של הפסקת לימודים, יש להודיע בכתב להנהלת הסטודיו, בטופס המיועד לכך(אין הפסקת מנוי בע"פ,בטלפון או במייל), עד ה20

          בכל חודש. הביטול יכנס לתוקף מהחודש שלאחריו. הודעה על הפסקת לימודים אחרי ה20 בחודש שקודם לעזיבה, יחייב תשלום מלא של החודש שלאחריו.

3.       אין החזר רטרואקטיבי.הנחות למינהן מתבטלות בעת הביטול.המשתתף יחוייב בעלות המלאה של השיעורים בהם השתתף.

          בעת ביטול , זכאות להטבת "הרשמה מוקדמת" תבוטל ושווי המתנה יקוזז מהזיכוי המגיע ללקוח. (100 ש"ח).

4.       המחאת החזר כספי, בגין הפסקת השתתפות(במקרה של תשלום שנתי בהמחאות),יימסר להורי המשתתף בלבד.

5.       במקרה של פציעה, יש להציג אישורים רפואיים החתומים ע"י מוסד רפואי מוכר. הזיכוי במקרה של פציעה כפוף לאישור הרפואי וינתן בגינו

          זיכוי לשימוש בתכניות הסטודיו. מובהר בזאת כי לא תוחזר העלות האמורה בצ'ק/אשראי/מזומן.

         (זיכויים בעבור פציעות יינתנו עד ה20/3/2020. לאחר מכן לא יינתנו זיכויים בעבור פציעות).

6.       במקרה של ביטול עסקה חלקי(זיכוי), תבוטל העסקה במלואה ע"י חברת האשראי ובמקומה תבוצע עסקה חדשה על יתרת החובה.

          בכל ביטול עסקה בקשת הביטול בחברת האשראי תוגש עד 60 יום לאחר הגשת טופס הביטול החתום ע"י הלקוח.

7.       ניתן לבטל השתתפות עד 20/3/2020. לאחר תאריך זה לא יתבצעו החזרים כספיים כלל. לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.

8.       עלות דמי ביטול השתתפות: 100 ₪ לעסקה ו50 ₪ לביטול עסקה חלקי.לא יוחזרו דמי ההרשמה בעת הביטול.

9.       הנני לאשר כי אני מודע/ת ומקבל/ת את תנאי התשלום, החזרי התשלום ודמי הביטול וכן את נהלי הסטודיו כפי שפורטו בדף זה.

צוות מורי בית הספר למחול