Skip to content

טופס הרשמה פיטנס

הנהלת הסטודיו ממליצה למנויים , לפני כל פעילות ספורטיבית, לעבור בדיקה רפואית תקופתית ולקבל חוות דעת רפואית לגבי הפעילות הגופנית הספציפית בהם מתכוונים המנויים לעסוק. הנהלת הסטודיו ממליצה למנויים להימנע מפעילות ספורטיבית בטרם עברו את הבדיקות הרפואיות כאמור.