Skip to content

טופס רישום - תשפ"א 2020-2021

שימו לב: סטודיו אלמנט אינו יכול להתחייב על מקום בקבוצה המבוקשת על סמך מילוי טופס זה בלבד.שיוך לקבוצה המבוקשת היא רק לאחר אישור והרשמה מלאה על כל המשתמע. יש לוודא יום ושעה מדוייקת במערכת השעות לרישום.

הטופס ייפתח לקראת תחילת ההרשמה המוקדמת שתחל ב16/8/20