Skip to content

תקנון ונהלי תשלום שיעורי פיטנס

תנאים כללים:

אישור טופס ההרשמה  ו/או התשלומים בפועל , מהווים הסכמה לתנאים הנ"ל:

 1. תינתן אפשרות לשיעור אחד למנוי חדש ללא התחייבות לפני ביצוע הרישום, בכל מקרה לא יובטח מקום בשיעור, אלא לאחר הרשמה והסדר תשלום כאמור לעיל.
 2. בחגי ישראל ובערבי חג לא יתקיימו שיעורים לרבות יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה. בחול המועד סוכות ופסח לא יתקיימו שיעורים. (לוח חופשות לשנה"ל מפורט באתר הסטודיו).
 3. הנהלת הסטודיו רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד שיעורים. הסטודיו יודיע על כך מראש.
 4. פתיחת כל שיעור מותנית במספר משתתפים מינימלי שייקבע על ידי הסטודיו, אי לכך ייתכנו שינויים במערכת השעות. לכל השיעורים נדרשת הרשמה מראש באתר הסטודיו. ניתן לבטל הרשמה עד חמש שעות מתחילת השיעור המדובר, לאחריו תחויב המנויה בשיעור מלא.
 5. בגין היעדרות מדריך, השיעור יועבר ע"י ממלא מקום ו/או ידחה למועד אחר ו/או יבוטל עפ"י שיקול הנהלת הסטודיו.
 6. כל משתתף יתנהג באופן נאות תוך שמירה על מתקני הסטודיו, הנהלת הסטודיו רשאית להרחיק משתתף בשל התנהגות בלתי נאותה ו/או הפרעה במהלך התקין של השיעורים, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 7. יש להגיע בתלבושת עפ"י המקובל בסטודיו. רכישת הביגוד מתבצעת עצמאית.
 8. הסטודיו אינו אחראי על חפצים שהושארו בתחומי חדר ההלבשה, ההמתנה והאולמות.
 9. מנויי הסטודיו מבוטחים בהתאם לנהלי המרכז המסחרי.
 10. הסטודיו אחראי על המשתתף בשעות פעילות החוג אליו הגיע המשתתף /ת בלבד.
 11. המנוי הוא אישי ולא ניתן להעברה.
 12. תוקף המנוי הוא כמצוין בטופס ההרשמה, לא יהיה ניתן להקפיא מנוי או להאריכו מעבר לתוקף שצוין. לאחר תום המנוי לא תתאפשר כניסה לשיעורים גם אם נותרו שיעורים שלא נוצלו.

תשלומים:

 1. דמי ביטוח שנתיים כלולים במחירי החבילות. אופן התשלום:
 • המחאות: ניתן לשלם בהמחאות דחויות כמספר החודשים בכל חבילה. עבור כל המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסויי ההוצאות על סך 25 ₪.
 • אשראי: ניתן לשלם באשראי, כתוקף המנוי בכל חבילה. אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרד ודיינרס.
 • מזומן.
 1. הנחות:הנחה בגובה 5% תינתן למשתתף שני מאותו בית אב (סכום החוג הנמוך מבינם). אין כפל מבצעים והנחות.

נוהל ביטולים והחזרת כספים: מנוי חבילת כרטיסיה משמעו רכישת מספר מסוים של שיעורים וניצולם לאורך תקופת זמן קצובה. תוקף המנוי יחל מהשיעור הראשון לניצול בכרטיסיה. לא יהיה ניתן להאריך כרטיסיה מעבר לתוקף (כרטיסיית 5 שיעורים תוקפה חודשיים, כרטיסיית 15 שיעורים תוקפה 4 חודשים, כרטיסיית 30 שיעורים תוקפה חצי שנה, כרטיסיית 60 שיעורים תוקפה 9 חודשים, כרטיסיית 100 שיעורים תוקפה שנה).
במקרה של הפסקת מנוי, יש להודיע בכתב להנהלת הסטודיו, בטופס המיועד לכך( לא תתקבל הודעה על הפסקת מנוי בע"פ, בטלפון או במייל).

ביטול מנויי חבילות שיעורים – במקרה של ביטול, יחושבו השיעורים שבוצעו בפועל לפי תעריף של שיעור בודד במחירון הסטודיו התקף בעת הביטול, הלקוח יזוכה על היתרה בקיזוז 100 ₪ דמי ביטול או 10% מערך כלל העסקה שנרכשה, הגבוה מבין השניים. מובהר בזאת כי יינתן זיכוי כספי על ביטול מנוי חבילות שיעורים עד לתקופה של :כרטיסיית 5 שיעורים-יינתן זיכוי לניצול רק בשירותי הסטודיו. כרטיסיית 15 ניתן לבטל עד חודשיים מרכישת המנוי, כרטיסיית 30 שיעורים ניתן לבטל עד 3 חודשים מרכישת המנוי, כרטיסיית 60 שיעורים ניתן לבטל עד ארבעה חודשים מרכישת המנוי, כרטיסיית 100 שיעורים ניתן לבטל שישה חודשים מרכישתו. עבור בקשת ביטול של מנוי חבילות שיעורים מעבר לתקופה שצוינה לעיל יינתן זיכוי לשימוש בשירותי הסטודיו .מובהר בזאת כי לאחר התקופה הנ"ל לא תוחזר עלות הזיכוי בצ'ק\אשראי\מזומן. בכל מקרה של זיכוי (הן בסטודיו והן באמצעי התשלום) יקוזזו דמי הביטול.

 1. אי השתתפות בשיעור שאליו נדרשה הרשמה מראש מכל סיבה שהיא, אינה משחררת את המשתתף מתשלום עבור השיעור. לא יינתן זיכוי כספי בגין היעדרות משיעורים. ביטול הגעה לשיעור שבו הרשמה מוקדמת עד חמש שעות לפני קיום השיעור. במידה ותתקבל הודעת ביטול לאחר חמש שעות מתחילת השיעור ו/או אי הגעה לשיעור שאליו נרשם המשתתף מראש, השיעור יורד מהכרטיסיה והמנוי יחוייב בשיעור זה.
 2. מנוי יקבל את מלוא כספו חזרה ללא ניכוי דמי ביטול במקרים הבאים: תאונת דרכים, מחלה קשה, הריון או טיפולי פריון ומקרי אבל חו"ח. הנ"ל בכפוף להצגת אישורים רלוונטיים ממוסדות רפואיים מוסמכים ומוכרים. (בזיכוי, השיעורים שנוצלו יחושבו לפי תעריף שיעור בודד כמפורט בסעיף ביטול חבילות שיעורים).
 3. עלות דמי ביטול השתתפות הינה 100 ₪ לעסקה או 10% מערך כלל העסקה שנרכשה, הגבוה מבין השניים.
  הנני לאשר כי אני מודע/ת ומקבל/ת את תנאי התשלום, החזרי התשלום ודמי הביטול כפי שפורטו בדף זה.